free templates joomla

Характеристика спеціальностей

Кафедра готує фахівців за галузями знань:

1.   0305 «Економіка та підприємництво»

(напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»);

2.   0305 «Економіка та підприємництво»

(спеціальності:
7.03050901 «Облік і аудит»;
8.03050901 «Облік і аудит»)

Форми навчання: денна і заочна.
Фінансування: кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

 

Спеціальність «Облік і аудит»

Професія бухгалтера – одна з найбільш потрібних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація, користуються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької - «бухгалтерської» - спеціалізації.

Фахівець у цій сфері здійснює бухгалтерський, фінансовий, податковий та управлінський облік; розрахунки з постачальниками і замовниками; нараховує заробітну плату, податки тощо. Він приймає та контролює первинну документацію відповідних видів обліку та готує її до розрахункової обробки. Робота бухгалтера – важлива і відповідальна. Нерідко, особливо в невеликих компаніях, він є найпершим помічником керівника, його правою рукою. До його функцій належить перевірка достовірності отриманої інформації, контроль над дотриманням законності при витрачанні грошових коштів.

Сьогоднішній бухгалтер – не просто обліковець, а й аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток.

 

Отримавши диплом за спеціальністю "Облік і аудит", Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях:

 • бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;
 • планування, контролю і мінімізація оподаткування підприємства;
 • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування;


Цикл професійної та практичної підготовки включає загально професійні і спеціальні дисципліни, а також дисципліни спеціалізації, згруповані в блок за напрямом спеціалізованого навчання студентів.

Цикл дисциплін загальноекономічної підготовки зі спеціальності “Облік і аудит” включає: політична економія, маркетинг, економічна інформатика, статистика, фінанси, бухгалтерський облік, макроекономіка, мікроекономіка, міжнародна економіка, національна економіка.


ОБЛІК І АУДИТ

Шифр і назва спеціальності

6.030509       «Облік і аудит»
7.03050901    «Облік і аудит»
8.03050901    «Облік і аудит»

Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Об’єкт діяльності випускника

Господарські суб’єкти різних форм власності та організації, економічні служби Міністерств та відомств, фінансові, податкові органи; пенсійні, страхові та інвестиційні фонди, бюджетні установи та організації; банки, біржі

Первинна посада у сфері діяльності

Головний бухгалтер
Бухгалтер
Інспектор
Інспектор з інвентаризації.
Інспектор-ревізор.
Ревізор
Бухгалтер-ревізор
Аудитор
Економіст
Економіст з фінансової роботи
Економіст з валютних операцій
Економіст з грошового обігу
Економічний радник
Економіст-статистик
Викладач вищого навчального закладу
Викладач професійного навчально-виховного закладу.
Учитель середнього навчально-виховного закладу
Методист з економічної освіти
Науковий співробітник

Система задач діяльності випускника

Організація бухгалтерського обліку і звітності
Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку
Складання плану документообігу і заходів щодо вдосконалення обліково-економічної роботи
Планування фінансових показників діяльності підприємства
Визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання
Визначення доходів, витрат і фінансових результатів
Складання фінансової звітності
Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства
Визначення ефективності технічних нововведень та елементів інфраструктури підприємств
Організація роботи матеріально відповідальних осіб
Аудиторська та ревізорська діяльність
Наукові дослідження під керівництвом провідного спеціаліста

Найменування випускаючої кафедри

Фінансів, обліку і контролю

Прізвище, ім’я та по батькові завідувача кафедрою

Бриндзя Зіновій Федорович

Вчений ступінь, вчене звання

Доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік ЛАНУ

ДИСЦИПЛІНИ

 • Гроші і кредит
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємства
 • Облік у банках
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Аудит
 • Ціноутворення
 • Бюджетування
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Фінансовий аналіз
 • Облік в галузях економіки
 • Контроль і ревізія
 • Організація і методика аудиту
 • Облікова політика підприємства
 • Організація документообігу
 • Внутрішній аудит
 • Основи вартісного вимірювання в обліку
 • Контролінг

 

 Після закінчення університету є можливість вступити в аспірантуру та захистити дисертацію


Фотоархів

Зараз на сайті

На сайті 47 гостей та відсутні користувачі