free templates joomla

Підготовка фахівців

Кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І. Пулюя ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів:

 • «бакалавр» з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»;
 • «спеціаліст» з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»;
 • «магістр» з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит».

 

Підготовка фахівців здійснюється за багатоступеневою схемою у відповідності до «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (багатоступеневу освіту)».

Програма підготовки бакалавра передбачає чотири роки навчання, спеціаліста та магістра (на основі базової освіти) передбачає один рік навчання. Теоретичне навчання для бакалаврів здійснюється у двох семестрах тривалістю по 16 і 18 тижнів. Також, згідно навчального плану підготовки фахівців, передбачено проходження стажування за фахом, виконання дипломної (випускної, магістерської) роботи. Завершується підготовка фахівців захистом дипломної (випускної, магістерської) роботи.

 

Вимоги та зміст підготовки фахівців за повний термін їх навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя визначаються наступними документами:

 • освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ), затвердженою у встановленому порядку як галузевий стандарт вищої освіти України;
 • освітньо-професійною програмою (ОПП) освітньо-кваліфікаційного, затвердженою у встановленому порядку як галузевий стандарт вищої освіти України;
 • навчальним планом;
 • програмами навчальних дисциплін.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює:

 • професійне призначення й умови використання випускників вищого закладу освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових завдань діяльності;
 • освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищого закладу освіти у вигляді переліку компетенції та компетентності щодо реалізації виробничих функцій і можливості вирішувати завдання діяльності;
 • вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників;
 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.


Освітньо-професійною програмою встановлюються:

 • нормативний зміст навчання, обсяг та рівень їх засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики рівня підготовки;
 • перелік навчальних дисциплін;
 • форми державної атестації;
 • терміни навчання.

 

Освітньо-професійна програма складається з двох частин - нормативної та варіативної. Нормативна частина ОПП регламентує обов’язкові вимоги до вищих закладів освіти, що готують фахівців даного профілю.

Варіативна частина ОПП регламентує перелік та зміст предметів самостійного вибору закладу освіти та вибору студента залежно від професійного спрямування, їх обсяги та місце у структурно-логічній схемі викладання.

Всі дисципліни, передбачені навчальним планом підготовки фахівців, забезпечені робочими програмами, які визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання. Робочі програми розглянуто та затверджено на засіданні кафедр, які забезпечують викладання відповідних дисциплін, схвалено методичними комісіями факультетів, узгоджено з випускаючими кафедрами та затверджено першим проректором ТНТУ ім. І. Пулюя.

У всіх видах навчального процесу викладачі вдало поєднують викладання дисциплін з гуманізацією освіти трудовим, правовим і естетичним вихованням студентів. Викладачі кафедри систематично проводять виховну роботу під час занять, в гуртожитку, допомагають в проведенні спільних та культурно-масових заходів тощо. Ці види робіт відображені в індивідуальних планах роботи викладачів.

В останні роки все більшу роль при підготовці фахівців відводиться навчальній науково-дослідній роботі студентів (НДРС), яка носить більш індивідуальний характер, і проводиться, як правило за науковими напрямками кафедри.

Практична підготовка студентів має на меті набуття та закріплення студентами вмінь та знань, необхідних для вирішення соціально-професійних завдань. Види практичної підготовки та її обсяг визначається переліком знань та вмінь, які мають набути студенти, в тому числі під час проходження виробничих практик.

 

Всі студенти університету мають можливість користуватись бібліотечними фондами таких навчальних організацій і закладів:

 • науково-технічна бібліотека ТНТУ ім. І.Пулюя;
 • наукова бібліотека обласного центру;
 • інституційний репозитарій ТНТУ ім. І.Пулюя;
 • центр навчальної літератури (з мережі ТНТУ ім. І.Пулюя) – (http://www.culonline.com.ua).

 

Для забезпечення оперативних потреб інформаційно-методичного забезпечення на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту готуються і випускаються спеціалізовані навчальні посібники та підручники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки. У навчальному процесі широко використовується однорангова локалізована мережа. Це дозволяє централізовано зберігати важливі дані та документи, а також оптимізувати навчальний процес, використовуючи програми для віддаленого контролю та спільної роботи в мережі.

Частину навчально-методичної літератури, яку розроблено співробітниками кафедри, розміщено на сайті дистанційного навчання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Усі ці заходи дозволяють повністю забезпечити всі види занять навчальною і науково-методичною літературою та документацією.

На кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І. Пулюя в комп’ютерному класі організовано робочі місця для студентів з виходами в локальну комп’ютерну мережу університету та в мережу Internet. Завдяки цьому студенти мають можливість готуватися до практичних і лабораторних робіт, виконувати індивідуальні завдання, оформляти звіти, виконувати курсові роботи, випускні, дипломні і кваліфікаційні роботи магістра.


Фотоархів

Зараз на сайті

На сайті 49 гостей та відсутні користувачі