free templates joomla

Методична робота

На кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту ведеться документація щодо планування навчального навантаження викладачів, розкладу консультацій. При організації навчального процесу, розрахунку педагогічного навантаження викладачів використовуються нормативні вимоги. Викладачі мають індивідуальні плани роботи, де крім навчального навантаження планується виконання навчально-методичної, організаційно-методичної, наукової та інших видів робіт. Перевірка виконання індивідуальних планів викладачів проводиться двічі на рік по закінченні семестрів. Плани викладачами виконуються повністю, відхилення від запланованого обумовлені об’єктивними причинами (державні свята, зміни у кількості студентів – відрахування та поновлення студентів, повернення з академічних відпусток, тощо).

Всі робочі програми складені у відповідності до вимог Болонського процесу і передбачають модульну систему контролю знань студентів.

Для студентів, які готуються за спеціальністю «Облік і аудит» в повній мірі реалізується принцип неперервності професійної підготовки. У навчальні плані підготовки спеціаліста і магістра включені дисципліни: фундаментального, загально-професійного та спеціального циклів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з кафедрами, які приймають участь у підготовці фахівців даних спеціальностей. Для оперативного обміну інформацією, організації співпраці у науковому та методичному плані використовуються сучасні комунікаційні засоби, зокрема електронна пошта та Internet.
Кафедрою постійно ведеться пошук та впровадження новітніх технологій навчання. Частково розроблено інформаційні пакети для організації дистанційного навчання.

Навчальний процес базується на навчально-методичному забезпеченні дисциплін, яке з усього циклу навчальних дисциплін має 100% забезпечення. Забезпеченість підручниками становить 100%. Методичними матеріалами повністю забезпечена переддипломна практика, забезпеченість методичними матеріалами для самостійної роботи студентів становить 100%.

Всі дисципліни на кафедрі викладаються українською мовою. На кафедрі є поточний та перспективний плани видання навчально-методичної літератури. Підготовленні методичні матеріали передаються в інформаційно-видавничий відділ, який тиражує їх. Крім цього, працівниками кафедри розроблено комп’ютерний фонд навчально-методичної літератури з дисциплін підготовки спеціаліста, а саме: розроблені електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних занять, курсових робіт, тощо. Це дає такі переваги: оперативне оновлення інформації, яка міститься в методичних розробках, широкі можливості тиражування інформації, впровадження в навчальний процес сучасних технологій діловодства (використання типових документів тощо). Необхідно відзначити, що бібліотека Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя кожен рік поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними виданнями, які пов’язані з напрямком роботи кафедри.

Працівниками кафедри бухгалтерського обліку та аудиту проводиться підготовка і редагування наукового видання «Галицький економічний вісник», внесеного до переліку фахових видань ВАК (постанова Президії ВАК №3-05/7 від 30.06.04 р.). У виданні публікуються наукові роботи викладачів кафедри, університету, студентів, магістрів, аспірантів.

До науково-дослідної роботи залучаються студенти, в основному, без оплати в зв’язку з недостатнім фінансуванням. Усі залучені студенти працюють під керівництвом висококваліфікованих, досвідчених доцентів та професорів. Студенти спеціальності «Облік і аудит» приймали активну участь у проведенні студентських наукових конференцій, які проводяться щорічно.

Науково-дослідницька робота кафедри фінансів, обліку і контролю за спеціальністю «Облік і аудит» ведеться відповідно до загальної теми «Дослідження методології й організації національної системи обліку, аналізу й аудиту в Україні».

Тематика науково-дослідної та методичної роботи повністю відповідає навчальному профілю кафедр. Результати НДР регулярно заслуховуються на науково-теоретичних і науково-методичних семінарах відповідно до окремих планів. Метою цих зв’язків є наукове співробітництво через проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, організація спільних післядипломних шкіл бізнесу, безкоштовне взаємне користування бібліотечними фондами тощо.

Наукова діяльність кафедри пов’язана з навчальним процесом, впливає на якість підготовки фахівців. Результати досліджень розглядаються в лекційних, практичних заняттях (особливо в курсах, як, наприклад, «Бухгалтерський облік», “Фінансовий облік”, «Організація і методика аудиту», «Фінансовий аналіз», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», “Контролінг”). Проводяться лабораторні роботи, зокрема, «Інформаційні системи і технології обліку», «1С:Бухгалтерія» тощо, розробляються курсові та дипломні проекти.

Науково-дослідницька робота кафедри фінансів, обліку і контролю за спеціальністю «Фінанси і кредит» ведеться відповідно до загальної теми «Розробка системи новітніх технологій управління фінансами суб’єктів господарювання».
Тематика науково-дослідної та методичної роботи повністю відповідає навчальному профілю кафедр. Результати НДР регулярно заслуховуються на науково-теоретичних і науково-методичних семінарах відповідно до окремих планів.
Держбюджетна тематика та науково-дослідницька робота повністю відповідає науковим напрямам кафедри.

НДР відображені в методичному забезпеченні, зокрема: в навчальних посібниках, фахових публікаціях.

Також працівники кафедри регулярно приймають участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях та симпозіумах.


Фотоархів

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі